Soi cầu bạch thủ - Cầu bạch thủ lô MB siêu chuẩn

Hôm nay: Thứ tư, ngày 06/12/2023
Soi cầu bạch thủ XSMB hôm nay
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Xổ số Miền Bắc ngày 05/12/2023
5CQ 17CQ 10CQ 19CQ 16CQ 2CQ 15CQ 12CQ
ĐB 4 7 5 2 1
G1 0 7 5 4 0
G2 7 5 7 3 1 7 3 4 7 5
G3 9 1 2 7 3 5 5 1 4 4 8 6 7 3 6 9 9 9 0 0 8 2 3 4 1 1 1 7 7 5
G4 4 8 3 1 7 8 5 1 5 5 8 1 2 6 6 2
G5 4 1 3 8 8 8 7 8 7 3 8 4 1 9 6 6 7 2 5 7 5 9 7 6
G6 2 0 6 4 5 9 3 9 9
G7 6 6 6 1 5 1 0 7
Xổ số Miền Bắc ngày 04/12/2023
10CP 17CP 8CP 18CP 6CP 14CP 13CP 5CP
ĐB 8 7 6 9 4
G1 9 1 5 7 5
G2 7 5 0 3 3 0 8 5 3 6
G3 4 6 2 4 8 6 5 0 3 1 6 1 7 3 1 9 2 4 5 9 6 8 1 4 7 4 5 7 2 2
G4 8 3 1 2 4 0 5 4 7 0 4 6 6 1 4 6
G5 2 8 3 7 7 0 2 0 5 3 1 6 7 9 0 5 4 0 1 8 9 9 2 1
G6 7 0 8 5 5 4 3 9 2
G7 2 5 2 3 5 5 1 9
Xổ số Miền Bắc ngày 03/12/2023
16CN 9CN 5CN 11CN 4CN 6CN 2CN 15CN
ĐB 0 1 7 1 6
G1 7 7 5 6 1
G2 4 7 7 2 0 8 8 3 5 5
G3 5 8 8 8 8 2 2 0 9 1 2 1 1 8 0 9 3 0 3 0 4 9 8 2 1 5 8 6 6 3
G4 5 6 2 0 5 0 4 7 0 4 2 8 6 3 3 9
G5 7 4 3 7 0 6 3 0 4 8 9 6 2 9 3 7 8 7 7 4 2 3 3 4
G6 6 6 3 1 6 4 4 1 6
G7 1 3 0 7 1 7 1 9
Xổ số Miền Bắc ngày 02/12/2023
18CM 11CM 17CM 6CM 14CM 1CM 8CM 3CM
ĐB 8 7 4 8 5
G1 1 7 3 3 6
G2 5 1 1 3 3 1 2 5 5 4
G3 0 7 1 3 5 2 1 5 2 2 5 3 1 0 4 8 0 8 2 6 9 4 3 6 5 6 1 6 1 9
G4 1 2 5 5 4 4 6 1 1 5 1 2 3 9 7 7
G5 7 1 7 2 5 1 6 5 4 9 2 3 7 6 7 8 2 5 3 0 2 8 0 4
G6 4 2 7 9 3 7 4 5 2
G7 8 5 2 5 0 7 1 7
Xổ số Miền Bắc ngày 01/12/2023
4CL 16CL 1CL 6CL 15CL 12CL 19CL 17CL
ĐB 1 2 3 0 1
G1 7 8 9 8 2
G2 0 2 6 3 0 9 4 3 7 4
G3 1 9 1 8 7 8 4 9 1 7 1 2 3 6 4 3 4 6 4 1 3 5 9 8 4 3 8 1 0 1
G4 0 6 2 0 6 8 6 2 5 3 0 0 7 6 1 8
G5 0 9 1 8 6 0 2 5 9 1 1 0 3 7 4 9 0 8 9 4 8 0 7 9
G6 0 7 4 4 8 7 0 4 2
G7 2 8 4 3 3 2 4 2
Xổ số Miền Bắc ngày 30/11/2023
2CK 4CK 6CK 17CK 20CK 19CK 11CK 15CK
ĐB 0 7 4 2 6
G1 9 8 3 7 9
G2 3 6 6 5 5 4 2 1 5 8
G3 2 0 5 4 7 1 9 4 2 6 6 0 9 8 6 1 6 8 8 7 5 3 6 3 2 7 9 1 1 6
G4 8 2 2 9 9 6 1 9 1 7 0 5 7 0 0 2
G5 2 4 3 6 1 2 8 1 6 9 9 9 0 1 4 4 7 4 0 7 1 1 8 4
G6 3 9 1 8 9 8 7 1 3
G7 7 3 0 7 1 3 4 3
Xổ số Miền Bắc ngày 29/11/2023
17CH 13CH 10CH 2CH 15CH 6CH 18CH 11CH
ĐB 0 3 1 4 1
G1 4 2 6 8 3
G2 3 3 4 1 0 7 7 5 5 3
G3 4 0 4 5 9 2 7 3 4 2 4 5 9 4 5 6 7 8 8 9 0 5 5 5 0 0 3 8 8 3
G4 5 6 6 5 3 0 6 5 3 2 3 3 2 5 7 0
G5 8 9 3 8 3 4 8 0 2 5 7 3 5 1 3 9 2 4 8 8 1 8 0 8
G6 3 7 8 6 1 8 0 1 7
G7 0 5 9 0 4 2 8 7
Xổ số Miền Bắc ngày 28/11/2023
17CG 8CG 11CG 18CG 4CG 5CG 15CG 19CG
ĐB 1 1 9 1 3
G1 0 0 0 1 0
G2 4 5 7 4 8 2 6 9 0 7
G3 2 1 3 8 3 2 9 2 1 2 3 6 8 0 6 3 1 5 8 3 0 6 4 3 2 0 5 2 1 5
G4 5 9 0 3 8 4 9 9 5 2 1 8 4 8 7 0
G5 2 0 3 6 5 2 0 1 1 0 2 8 1 1 7 1 6 6 0 9 2 7 3 0
G6 7 8 2 0 0 9 9 0 2
G7 0 1 5 4 9 9 3 9
Xổ số Miền Bắc ngày 27/11/2023
12CF 16CF 2CF 18CF 5CF 20CF 11CF 8CF
ĐB 8 4 7 5 7
G1 7 4 7 0 3
G2 1 1 9 0 0 1 2 5 5 4
G3 1 9 7 9 1 0 4 2 7 0 4 6 7 5 9 5 9 5 4 7 4 6 1 8 1 4 1 0 1 8
G4 6 5 3 7 8 2 7 8 2 0 5 9 1 0 5 9
G5 3 9 2 7 1 2 7 2 4 0 7 9 5 4 0 3 1 0 3 6 9 5 4 6
G6 2 9 2 1 0 0 7 3 7
G7 7 7 1 0 8 6 1 7
Xổ số Miền Bắc ngày 26/11/2023
14CE 13CE 3CE 16CE 4CE 7CE 8CE 11CE
ĐB 1 1 8 7 3
G1 7 9 8 1 2
G2 4 7 2 8 2 8 8 5 9 9
G3 7 0 9 4 3 2 2 9 8 2 5 9 9 5 2 3 7 1 1 7 4 5 2 5 2 2 1 8 6 0
G4 1 1 2 3 4 0 0 2 3 4 9 6 2 0 6 8
G5 4 3 8 8 0 9 4 5 3 6 5 3 5 9 5 7 2 1 4 3 9 0 6 7
G6 7 0 6 7 9 9 8 8 6
G7 2 0 5 3 0 7 8 4
Xổ số Miền Bắc ngày 25/11/2023
5CD 14CD 1CD 11CD 18CD 20CD 15CD 9CD
ĐB 0 8 8 1 6
G1 2 7 3 2 4
G2 1 1 9 5 3 2 4 6 9 7
G3 6 9 1 1 0 0 4 5 6 5 3 4 0 6 8 5 1 0 5 0 0 1 5 0 7 3 4 9 9 1
G4 6 1 0 8 5 4 9 1 7 7 1 8 6 8 1 5
G5 0 3 6 9 9 6 0 6 8 7 6 0 7 1 0 4 5 1 7 9 0 1 1 2
G6 8 3 3 3 3 1 2 1 4
G7 4 4 7 3 6 3 2 6
Xổ số Miền Bắc ngày 24/11/2023
2CB 19CB 4CB 6CB 8CB 18CB 1CB 16CB
ĐB 2 0 9 5 2
G1 0 0 0 4 4
G2 0 9 1 3 6 6 5 5 2 0
G3 3 7 6 6 0 9 1 9 7 4 3 5 2 5 3 5 2 1 8 6 2 6 2 0 3 3 2 6 9 1
G4 4 4 6 3 9 6 3 2 9 9 5 8 5 6 8 0
G5 6 9 6 4 1 3 6 2 2 6 1 1 0 2 0 3 6 2 7 2 9 0 1 0
G6 3 2 7 9 9 0 4 7 6
G7 8 1 0 9 4 0 6 1
Xổ số Miền Bắc ngày 23/11/2023
6CA 2CA 12CA 16CA 8CA 11CA 18CA 3CA
ĐB 5 7 9 9 9
G1 2 7 3 4 5
G2 5 7 0 1 4 5 0 0 6 3
G3 3 2 4 6 6 8 8 9 7 5 2 2 1 1 2 6 9 4 6 3 6 2 6 1 2 6 5 2 2 1
G4 2 4 5 6 8 0 7 3 1 2 3 1 9 6 6 8
G5 0 2 5 6 0 7 2 9 5 4 9 7 2 9 5 8 5 4 2 4 4 7 7 7
G6 0 6 8 4 7 3 2 5 1
G7 0 1 6 2 1 6 1 0
Xổ số Miền Bắc ngày 22/11/2023
7BZ 1BZ 10BZ 2BZ 3BZ 16BZ 4BZ 6BZ
ĐB 1 4 6 7 0
G1 5 5 5 9 8
G2 4 8 3 2 6 7 8 5 1 1
G3 5 1 7 0 2 3 6 3 6 2 0 8 5 6 4 4 9 5 7 2 3 0 3 6 1 7 1 7 2 8
G4 8 3 4 8 0 0 9 8 3 9 0 0 8 8 7 0
G5 6 4 0 8 7 4 7 3 4 0 5 6 4 0 5 0 8 1 2 2 8 4 8 6
G6 2 9 5 8 3 2 7 1 8
G7 5 3 0 6 1 4 5 2
Cầu lô đẹp nhất ngày 07/12/2023
60,06
35,53
10,01
13,31
03,30
61,16
79,97
34,43
48,84
46,64
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/12/2023
79,97
72,27
39,93
68,86
16,61
71,17
83,38
20,02
46,64
70,07
Backtotop
gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129 madaoweiyu tessandeLm